บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

บ. กระจกไทยอาซาฮี จำกัด  (มหาชน)

โครงการ : งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อ HDPE

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ( ระยอง )

04-1

04-2

04-3

04-4