บ. อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

บ. อินเตอร์เนชั่นเนล แคสติ้ง โปรดักส์

โครงการ : งานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

13-1

13-2

13-3