บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

โครงการ : งานสร้างโรงจอดรถ  Factory  2

 สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

03-1

03-2

03-3