บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)

 โครงการ : งานสร้างที่พักพนักงาน  Factory  1

สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

03-1

03-2

03-3